TASUTA kohaletoimetamine
tellimusele alates 45 EUR
TAGASTUSGARANTII
30 PÄEVA JOOKSUL!

Privaatsuspoliitika

 

Käesolevas privaatsuspoliitikas on sätestatud isikuandmete kogumise ja töötlemise eeskirjad, samuti andmete säilitamine ja juurdepääs kasutaja seadmeid käsitlevale teabele, kasutades küpsiseid, mida FERA.EE kauplus pakub elektrooniliselt (kasutaja taotlusel), mis tegutseb veebilehel www.fera.ee, kuulub Leedu Vabariigi asutuse VĮ „Registrų centras" alla, juriidilise isiku registri Vilniuse filiaalis registreeritud juriidilisele eraisikule UAB „Etina“, juriidilise isiku kood 304013375, käibemaksukohuslase number LT100009402418, registreeritud tegutsemisaadress A. Goštauto g. 8-220, LT-01108 Vilnius, Leedu (edaspidi müüja) tegeleb kommertstegevusega lemmikloomatoodete internetis müümise vallas.

 

 1. Kasutatud terminid

 

Administraator - UAB Etina, juriidilise isiku kood 304013375, käibemaksukohustuslase kood LT100009402418, registrijärgne aadress A. Goštauto g. 8-220, LT-01108 Vilnius, registreeritud Leedu Vabariigi juriidiliste isikute registri Vilniuse filiaalis, registreeritud riiklikus ettevõttes „Registrite keskus“, juriidiliste isikute registri Vilniuse filiaalis, pakub elektroonilisi teenuseid, haldab kasutaja poolt esitatud isikuandmeid, säilitab kasutaja seadmetes olevat teavet ja omab sellele juurdepääsu.

Administraatori kontaktid:

posti teel: UAB Etina, A. Goštauto g. 8-220, LT-01108 Vilnius

e-posti teel: info@fera.ee

telefon: +372 69 914 49 

 

Pood - veebisait või rakendus, mille all haldaja oma tegevust teostab ja mis tegutseb veebis aadressil www.fera.ee.

 

Kasutaja - üksus, kellele võib teenuseid elektrooniliselt osutada või kellega võib sõlmida elektrooniliste teenuste osutamise lepingu vastavalt eeskirjadele ja seadustele.

 

Seade - elektrooniline seade, mille kaudu kasutaja veebisaidile siseneb.

 

Küpsis - väike tekstifail, mis saadetakse seadmesse, kui keegi veebisaiti külastab.

 

Administraatori Küpsised - küpsised, mida administraator pakub seoses elektrooniliste teenuste osutamisega.

 

Välised Küpsised - saadud teavet võidakse täiendada või jagada kolmandate isikute väliste andmetega, mille ainus eesmärk on parandada kasutaja sirvimiskogemust ja kohandada veebisaidil avaldatud sisu vastavalt külastajate vajadustele.

 

 1. Isikuandmed

Administraator kogub ja töötleb veebilehe kasutaja järgmisi isikuandmeid veebilehe registreerimise, tellimuste töötlemise või kaebuste käsitlemise käigus:

 1. Ees- ja perekonnanimi
 2. Elukoha aadress
 3. Kättetoimetamise aadress - kui see erineb elukoha aadressist
 4. E-posti aadress
 5. Telefoninumber

Isikuandmete kogumisel ja töötlemisel lähtutakse 2016. a 27. aprill Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 2016/679, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), edaspidi GDPR.

Isikuandmete esitamine kasutaja poolt registreerimisel (konto loomisel) või tellimuse esitamisel ilma registreerimata on vajalik: tellimuse esitamiseks, müügilepingu täitmiseks, kaebuse esitamiseks (soovi korral), kauba tagastamiseks (soovi korral). Neid andmeid töötleb vastutav töötleja vastavalt artikli 6 lõikele 1 a) andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil; b) töötlemine on vajalik sellise lepingu täitmiseks, milles andmesubjekt on lepinguosaline, või selleks, et võtta andmesubjekti taotlusel meetmeid enne lepingu sõlmimist (nt kaebused, kaupade tagastamine).

Andmete esitamine on UAB Etina kaupluse pakutavate teenuste kasutamise eeltingimus ning nõutavate andmete esitamata jätmine takistab UAB Etina kaupluse pakutavate teenuste kasutamist.

Administraator töötleb andmeid ka oma kaupade ja teenuste reklaamimiseks, sealhulgas saadab kasutajale e-kirju olemasoleva tootevaliku kohta. Administraator töötleb neid andmeid kooskõlas artikli 6 lõike 1 punktiga f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvides, välja arvatud juhul, kui andmesubjekti huvid või tema põhiõigused ja -vabadused, mis nõuavad isikuandmete kaitset, kaaluvad need huvid üles, eelkõige juhul, kui andmesubjekt on laps.

Kasutaja saab administraatorilt teavet teenuste ja kaupade kohta ainult siis, kui ta on andnud nõusoleku Etina UAB-lt sellise teabe saamiseks vastavalt artikli 11 lõikele 2.

Kasutaja võib valida, kas ta soovib saada otseturundusteavet. See ei mõjuta teenuste jätkuvat osutamist Etina UAB kaupluses.

Administraator kogub ja töötleb kasutaja isikuandmeid ainult eespool nimetatud eesmärkidel.

Müügi- ja ostulepingu täitmiseks võib Etina UAB edastada tarbija poolt kogutud andmeid järgmistele isikutele: logistikaettevõtted, kullerfirmad, kaebuste ja tagastuste osakonnad. Andmed edastatakse ka välisele raamatupidamisbüroole nõuetekohase tellimuste arvestuse jaoks.

Administraator töötleb kasutajalt kogutud isikuandmeid seni, kuni kasutaja annab nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Kasutaja konto kustutamine administraatori süsteemist või allpool loetletud õiguste kasutamine kasutaja poolt võib kasutaja valikul vastavalt peatada või piirata kasutaja isikuandmete töötlemist.

 

III. Kasutaja õigused

Allpool loetletud õiguste kasutamiseks võtke palun ühendust administraatoriga.

Administraatoriga saab ühendust võtta:

posti teel: UAB Etina, A. Goštauto g. 8-220, LT-01108 Vilnius

e-posti teel: info@fera.ee

telefon: +370 677 62160

 

Kasutajal on õigus saada administraatorilt kinnitust selle kohta, kas tema isikuandmeid töödeldakse, ning kui see nii on, siis on tal õigus saada juurdepääs nendele andmetele ja teabele:

 1. a) töötlemise eesmärk;
 2. b) isikuandmete vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad, kui neid on;
 3. c) kui töötlemine toimub artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt, vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvid;
 4. d) võimaluse korral isikuandmete kavandatud säilitamisperiood ja kui see ei ole võimalik, siis selle perioodi kindlaksmääramise kriteeriumid;
 5. e) õigus saada juurdepääs andmesubjekti puudutavatele isikuandmetele ja nende parandamine või kustutamine või töötlemise piiramine või õigus esitada vastuväiteid töötlemisele, samuti õigus andmete ülekantavusele;
 6. f) õigus esitada kaebus järelevalveasutusele;
 7. g) kui isikuandmeid ei ole kogutud andmesubjektilt, kogu olemasolev teave nende allika kohta;
 8. h) tagada artikli 22 lõigetes 1 ja 4 osutatud automatiseeritud otsuste tegemine, sealhulgas profiili analüüs, ning vähemalt nendel juhtudel sisuline teave selle põhjuste kohta, samuti sellise töötlemise olulisuse ja prognoositavate tagajärgede kohta andmesubjektile.

Kasutajal on õigus nõuda administraatorilt ebatäpsete isikuandmete parandamist. Kasutajal on samuti õigus nõuda ebatäielike isikuandmete täiendamist, võttes arvesse töötlemise eesmärke.

Kasutajal on õigus nõuda administraatorilt oma isikuandmete viivitamatut kustutamist ja administraator on kohustatud isikuandmed viivitamatult kustutama, kui seda on võimalik põhjendada ühega järgmistest põhjustest:

 1. a) isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi;
 2. b) kasutaja võtab tagasi nõusoleku, millel töötlemine põhineb vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile a või GDPR artikli 9 lõike 2 punktile a, ja töötlemiseks puudub muu õiguslik alus.
 3. c) kasutaja ei anna nõusolekut töötlemiseks vastavalt GDPR-i artikli 21 lõikele 1 ja töötlemiseks ei ole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjusi või andmesubjekt ei anna nõusolekut töötlemiseks vastavalt GDPR-i artikli 21 lõikele 2;
 4. d) isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
 5. e) isikuandmed tuleb kustutada vastavalt vastutava töötleja suhtes kohaldatavast Liidu või liikmesriigi õigusest tulenevale õiguslikule kohustusele;
 6. f) isikuandmed on kogutud GDPR-i artikli 8 lõikes 1 osutatud infoühiskonna teenuste pakkumise raames.

Kasutajal on õigus paluda administraatoril piirata töötlemist järgmistel juhtudel:

 1. a) kasutaja vaidlustab andmete õigsuse ajavahemiku jooksul, mille jooksul vastutav töötleja võib kontrollida isikuandmete õigsust;
 2. b) isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik ja andmesubjekt ei nõustu andmete kustutamisega ning taotleb selle asemel nende kasutamise piiramist;
 3. c) administraator ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärgil, kuid andmesubjekt vajab neid õigusnõuete esitamiseks, jõustamiseks või kaitsmiseks;
 4. d) kasutaja on esitanud vastuväite GDPR-i artikli 21 lõike 1 kohaselt, kuni kontrollitakse, kas administraatori õiguspärased põhjused kaaluvad üles kasutaja põhjused.

Kasutajal on õigus igal ajal esitada vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemisele konkreetse juhtumiga seotud põhjustel, kui selline töötlemine toimub vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile f, sealhulgas profiilianalüüs nende sätete alusel.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on kasutajal õigus igal ajal esitada vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemisele sellise turunduse eesmärgil, sealhulgas profiilianalüüsile, kuivõrd see on seotud sellise otseturundusega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on andmesubjektil õigus igal ajal esitada vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemisele, sealhulgas profiilianalüüsile, kui see on seotud otseturundusega.

 1. a) andmeid võib töödelda vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktidele a ja b;
 2. b) töötlemine toimub automaatselt.

Andmete ülekantavuse õiguse kasutamisel on kasutajal õigus nõuda, et administraator edastaks isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik.

Kasutajal on õigus igal ajal tagasi võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, mis on antud GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti a alusel.

Tarbijal on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele - isikuandmete kaitse asutusele.

 

 1. Kasutatavate Küpsiste tüübid
 1. Administraatori poolt kasutatavad Küpsised on kasutaja seadme jaoks ohutud. Pahavara ei pääse kasutaja seadmele ligi. Küpsised võimaldavad meil tuvastada kasutaja poolt kasutatavat tarkvara ja kohandada meie veebisaite isikupärasemaks. Küpsised sisaldavad tavaliselt domeeninime, aega, mil need seadmesse salvestatakse, ja määratud väärtust.
 2. Küpsiseid kasutavate administraatorite tüübid:
 1. Seansiküpsised: need salvestatakse kasutaja seadmesse ja jäävad sinna kuni konkreetse brauseri seansi lõpuni. Seejärel eemaldatakse salvestatud teave jäädavalt seadme mälust. Seansiküpsised ei kogu kasutaja seadmest isikuandmeid ega konfidentsiaalset teavet.
 2. Püsiküpsised: need salvestatakse kasutaja seadmesse ja jäävad sinna kuni kustutamiseni. Konkreetse brauseri seansi lõpetamine või seadme väljalülitamine ei kustuta neid kasutaja seadmest. Püsiküpsised ei kogu kasutaja seadmest isikuandmeid ega konfidentsiaalset teavet.
 1. Kasutajal on võimalus piirata või keelata küpsiste juurdepääsu oma seadmele. Selle valikuvõimaluse valimine võimaldab veebisaidil toimida ilma funktsioonideta, mis oma olemuselt nõuavad küpsiseid.

 

 1. Küpsiste kasutamise eesmärgid
 2.             logides Poodi sisse, kasutades sotsiaalvõrgustikke:
 3. Küpsistele juurdepääsu ja salvestamise tingimused
 1. Administraator kasutab Administraatori küpsiseid järgmistel eesmärkidel:
 1. veebiPoe kohandamine:
 1. veebiPoe sisu kohandamine vastavalt Kasutaja eelistustele ning Veebilehe kasutamise optimeerimine;
 2. veebiPoe Kasutaja poolt kasutatava seadme äratundmine ja leidmine ning veebilehe korrektne kuvamine, kohandades seda vastavalt individuaalsetele vajadustele;
 3. näiteks Kasutaja valitud seadete meeles pidamiseks ja kuvamiseks ning Kasutaja konto isikupärastamiseks: Kasutaja valitud keele või piirkonna kohandamine;
 4. pidada meeles Poe poolt külastatud lehekülgede ajalugu, et soovitada sisu;
 5. fondi suurus, veebiPoe välimus jne;
  1. Kasutaja tuvastamiseks veebiPoes ja Kasutaja seansi tagamiseks:
   1. Kasutaja veebiPoe külastamise seansi toetamine (pärast kontole sisselogimist), tänu millele ei pea Kasutaja iga kord, kui ta veebiPoes sirvib, oma kontole sisse logima (sisestama kasutajanime ja salasõna);
   2. valida õigesti Poe funktsioonide seaded, mis võimaldavad teil oma seanssi autentida;
   3. Optimeerida ja parandada Administraatori pakutavate teenuste tõhusust;
  2. kõigi veebilehe jaoks vajalike funktsioonide rakendamiseks.
  3. veebiPoe sisu kohandamine vastavalt Kasutaja eelistustele ja veebiPoe kasutamise optimeerimine. See võimaldab meil tuvastada Kasutaja seadme põhiparameetrid ja kuvada Poe lehekülge õigesti, vastavalt Kasutaja individuaalsetele vajadustele;
  4. Kasutaja asukoha meelespidamiseks;
  5. veebilehe valitud funktsioonide õigeks seadistamiseks, mis võimaldab Kasutajale teabe pakkumisi kohandada, sealhulgas Kasutaja asukoha järgi;
  6. kohaloleku analüüsiks ja uuringuteks;
  7. anonüümse statistika kogumiseks, mis aitab meil mõista, kuidas Poe Kasutajad Poe teenuseid kasutavad, ja seeläbi parandada saidi struktuuri ja sisu;
  8. Tagada Poe teenuste turvalisus ja usaldusväärsus.
 1. Administraator on käesoleva jao lõike 1 punkti a alapunktides i, ii ja iv ning punktides d, e ja f osutatud isikuandmete vastutav töötleja. Nendes failides sisalduvate andmete töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, st GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktil a. Nõusolek ei ole seadusest või lepingust tulenev nõue, kuid nõusoleku puudumine ei võimalda Administraatoril kohandada Poes kuvatavaid pakkumisi vastavalt Kasutaja käitumisele ja seadetele Poes.
 2. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud, kuid lõikes 2 nimetamata küpsistesse salvestatud andmeid töödeldakse Poe lehekülje nõuetekohaseks kuvamiseks ja Poe lehekülje kõigi funktsioonide nõuetekohase kasutamise tagamiseks.
 3. Administraator kasutab väliseid Küpsiseid järgmistel eesmärkidel:
  1. Poodide lehel visuaalse ja audiosisu pakkumine, mis on alla laaditud välisest veebisaidist:
   1. www.youtube.com [küpsiste administraator: Google Inc. peakontor asub USAs]
  2. üldise ja anonüümse statistika kogumine analüütiliste vahendite abil:
 1. Google Analytics [küpsiste administraator: Google Inc. peakontor asub USAs]
 2. Google AdWords [küpsiste administraator: Google Inc. peakontor asub USAs]
 3. doubleclick.net [küpsiste administraator: Google Inc. peakontor asub USAs]
 4. hit.gemius.pl [küpsiste administraator: Gemius S.A. peakontor asub Poolas]
 5. mailchimp.com [küpsiste administraator: The Rocket Science LLC]
  1. pakkudes Kasutaja eelistustele kohandatud reklaami, kasutades selleks veebireklaami tööriista:
   1. Google AdSense [küpsiste administraator: Google Inc. peakontor asub USAs]
 1. Facebook Connect [küpsiste administraator: Facebook Inc. peakontor asub USAs või Facebook Ireland peakontor asub Iirimaal]
 2. interaktiivsete funktsioonide kasutamine Poe reklaamimiseks sotsiaalvõrgustike lehekülgede kaudu:
 1. Google.com [küpsiste administraator: Google Inc. peakontor asub USAs]
 2. Facebook.com [küpsiste administraator: Facebook Inc. peakontor asub USAs või Facebook Ireland peakontor asub Iirimaal]
  1. Kasutaja asukoha tuvastamine:
   1. Google.com [küpsiste administraator: Google Inc. peakontor asub USAs]
  2. maksete kogumine:
   1. Mistertango.com [küpsiste administraator: Mistertango UAB peakorter asub Leedus]
  3. e-kirjade saatmine:
   1. mailchimp.com [küpsiste administraator: The Rocket Science LLC]
 1. Käesoleva jao lõike 4 punktides c, f ja h kasutatud Küpsistes sisalduvate isikuandmete vastutavad töötlejad on nimetatud lõigetes määratletud. Nendes failides sisalduvate andmete töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, st GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktil a. Nõusolek ei ole seadusest või lepingust tulenev nõue, kuid nõusoleku puudumine ei võimalda Administraatoril kohandada Poes kuvatavaid pakkumisi vastavalt Kasutaja käitumisele ja seadetele Poes.  Et rohkem teada saada nende haldurite privaatsuspoliitikast, kasutage palun järgmisi linke: https://policies.google.com/privacy, https://www.facebook.com/policy.php, https://www.facebook.com/policies/cookies/, https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=lt, https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 2. Käesoleva jao lõike 4 punktides a, b, d, e ja g kasutatud Küpsistesse salvestatud andmeid hallatakse nendes punktides sätestatud viisil. Andmeid töödeldakse, et tagada Poe lehekülje korrektne kuvamine ja kõigi Poe lehekülje funktsioonide nõuetekohane kasutamine. Andmeid töödeldakse, et tagada poe lehekülje korrektne kuvamine ja kõigi poe lehekülje funktsioonide nõuetekohane kasutamine: https://policies.google.com/privacy, https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=lt, http://www.gemius.lt/privatumo-politika-gemius-svetaineje.html, http://www.gemius.lt/privatumo-politika.html, https://mailchimp.com/legal/privacy/, https://www.facebook.com/policy.php, https://www.facebook.com/policies/cookies/, https://www.salesforce.com/company/privacy/, https://bank.mistertango.com/ (lehe allosas või selle lingi kaudu: https://docs.google.com/document/d/1wikcK3DMW9Xx2_SlnD3T6FGtrWAqzcdDnQe6v-wH19k/pub?embedded=true).
 3. Privaatsuspoliitika nõuetekohane kohaldamine on määratletud Privaatsuspoliitika III osas.
 4. Poe Küpsistes sisalduvaid isikuandmeid säilitatakse seni, kuni Kasutaja, kasutades käesoleva Privaatsuspoliitika III osas sätestatud õigusi, annab korralduse Kasutaja isikuandmete eemaldamiseks, säilitamisperioodi lõppemiseni või kuni Kasutaja eemaldab Küpsised oma veebilehitsejast.
 1. Kasutaja võib iseseisvalt ja igal ajal muuta Küpsiste seadeid, määrates tingimused nende säilitamiseks ja juurdepääsuks Kasutaja seadmele Küpsiste kaudu. Kasutaja saab neid muudatusi teha veebibrauserite seadete abil. Nende seadete abil saab Kasutaja blokeerida Küpsiste automaatse salvestamise veebilehitseja seadetes või valida, kas teda teavitatakse ja kas tal on õigus anda nõusolek iga Küpsise salvestamiseks Kasutaja seadmesse. Üksikasjalik teave selle kohta, kuidas ja mida saate Küpsiste haldamiseks teha, on saadaval teie kasutatava tarkvara (veebilehitseja) seadetes.
 2. Kasutaja saab Küpsised kasutatavast veebilehitsejast igal ajal veebilehitseja seadete kaudu kustutada.
 3. Küpsiste kasutamise piiramine võib teatud funktsioone mõjutada.
 4. Lisaks Küpsistele võib FERA koguda ka andmeid, mida tavaliselt koguvad veebisüsteemi administraatorid nn logide või „logifailide“ kaudu. „Logifailid“ võivad sisaldada kasutaja IP-aadressi, seadme ja interneti brauseri tüüpi, internetiteenuse pakkujat ja selle veebisaidi aadressi, millelt Kasutaja Poodi sisenes. Neid andmeid säilitatakse ka Poe lehekülje külastatavuse analüüsimiseks ja hindamiseks. Neid andmeid ei kombineerita Kasutajate esitatud isikuandmetega.

Klientų atsiliepimai